Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

 

 „Poznaję – Obserwuję – Rozumiem – mój niezwyczajny zwyczajny świat”

UDA-POKL.09.01.02-08-098/09-00

 

 

Projekt pt.: Poznaję – Obserwuję – Rozumiem – mój niezwyczajny zwyczajny świat” realizowany będzie od listopada 2009 r. do kwietnia 2011 r. w ramach działania: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  w jakości usług edukacyjnych”.

                Projekt będzie realizowany w ramach działania 9.1.2: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  w jakości usług edukacyjnych”.

 

Cel główny 

Celem głównym projektu realizowanego od XI. 2009 do końca IV. 2011 jest tworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla uczniów III LO w Gorzowie Wlkp., napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, geograficznym i ekonomicznym.

                

Cele szczegółowe:

 

1.       Objęcie uczniów opieką psychologiczno-pedagogiczną.

2.       Rozszerzenie oferty szkoły o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno- zawodowym.

3.       Przygotowanie młodzieży do dalszego kształcenia i właściwego wyboru zawodu.

4.       Zaznajomienie uczniów ze specyfiką pracy w zawodach: (fotografik, operator filmowy, grafik komputerowy, dziennikarz, organizator turystyki aktywnej) poprzez wprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z udziałem specjalistów.

5.       Zwiększenie ilości dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych.

6.       Pielęgnowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów.

7.       Kształtowanie kreatywnych postaw.

8.       Rozwój społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy.

9.       Wyjście naprzeciw oczekiwaniom uczniów i stworzenie im szans pogłębienia zdobytych umiejętności informatycznych i potwierdzenia ich certyfikatem międzynarodowym.

10.   Umożliwienie uczniom odkrywania własnych talentów.

11.   Wychowanie ucznia do pracy jak i do efektywnego spędzania czasu wolnego.

 

Etapy przebiegu projektu

 

POMOC PSYCHOLOGICZNA I ZAWODOZNAWCZA

1.       Warsztaty integracyjne dla uczniów klas pierwszych.

2.       Warsztaty podniesienia samooceny prowadzone przez psychologów.

3.       Zajęcia aktywizujące z doradcą zawodowym.

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

1.       Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z następujących przedmiotów:

-         język polski (dla uczniów klas 1)            pobierz HARMONOGRAM pracy grupy 1

-         język polski (dla uczniów klas 2)            pobierz HARMONOGRAM pracy grupy 2

-         matematyka                                          pobierz HARMONOGRAM pracy grupy 1

-         matematyka                                          pobierz HARMONOGRAM pracy grupy 2

-         język niemiecki                                     pobierz HARMONOGRAM pracy grupy

-         język angielski                                      pobierz HARMONOGRAM pracy grupy

Zajęcia będą realizowane przez cały czas trwania projektu.

 

1.       Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne (działanie 7).

Zajęcia odbywać się będą w następujących grupach:

1.       Fotograficy (20 osób – dwie grupy)           pobierz HARMONOGRAM pracy grupy 1

  pobierz HARMONOGRAM pracy grupy 2

2.      Filmowcy (10 osób)                                  pobierz HARMONOGRAM pracy grupy

3.       Dziennikarze (10 osób)                           pobierz HARMONOGRAM pracy grupy

4.       Graficy komputerowi (10 osób)            pobierz HARMONOGRAM pracy grupy

5.       Grupa turystyczna (10 osób)                 pobierz HARMONOGRAM pracy grupy

6.       Pasjonaci informatyki (35 osób)           pobierz HARMONOGRAM pracy grupy ECDL

            pobierz HARMONOGRAM pracy grupy ECDL-A

 

Grupa fotograficzna

W czasie zajęć uczniowie poznają obsługę aparatów cyfrowych, zasady korekcji obrazu, zapoznają się z profesjonalną pracą fotografa w zakładzie fotograficznym „Foto Koralewski”.  Ponadto uczniowie będą doskonalić fotografię plenerową. Grupa wyjedzie na jednodniową wycieczkę w listopadzie do PN Ujście Warty (Chyrzyno).

        Uczniowie będą także oglądać i analizować wystawy fotograficzne, doskonalić fotografię studyjną. Wykonają zdjęcia do folderu A - dokumentacja pracy grup z działania 7 oraz wykonają zdjęcia klasowe uczniów III LO.

      Najlepsze zdjęcia (efekt pracy grup) wyłonione w drodze konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie w BWA (kwiecień 2011).

 

Grupa filmowców

Uczniowie poznają etapy pracy nad filmem oraz specyfikę pracy operatora filmowego (współpraca z regionalną telewizją TELETOP). Będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez operatora filmowego.

Dokonają analizy i oceny dzieła filmowego ( zaplanowane wyjście do kina).

Idąc śladami patrona III LO stworzą film dokumentalny o tematyce ekologicznej (wyjazd grupy do Krakowa- marzec 2010 oraz do Białowieży- kwiecień 2010).

 

Grupa dziennikarzy

          Uczniowie zdobędą praktyczne umiejętności związane z pracą dziennikarza  (spotkanie z dziennikarzem, wizyta w redakcji czasopisma). 

Uczniowie będą poszukiwać   i gromadzić informacje do folderu A i B, przygotowywać  i przeprowadzać wywiady do filmu tworzonego przez filmowców, redagować informacje dotyczące projektu na stronie WWW szkoły.

Folder A - dokumentacja pracy grup z działania 7.

Folder B - życie i twórczość patrona szkoły.

 

Graficy komputerowi

         Uczniowie nauczą się tworzyć i obrabiać grafikę na potrzeby DTP. Zajmą się przygotowaniem materiałów promocyjnych (logo projektu), opracowaniem i przygotowaniem do druku folderów A, B, C, pomocą w przygotowaniu wernisażu.

Folder A - dokumentacja pracy grup z działania 7.

Folder B - życie i twórczość patrona szkoły.

Folder C - dokumentacja techniczna i fotograficzna szlaku.

 

 

Grupa turystyczna

            W czasie zajęć uczniowie nauczą się projektowania i praktycznego znakowania szlaków turystycznych. Wytyczą nowy, ekologiczny szlak Ziemi Lubuskiej (Cisy Bogdanieckie – Lubno - Nowe Dzieduszyce – Sosny - Jezioro Długie - Jezioro Rak - Mosina). Opracują dokumentację techniczną   i fotograficzną szlaku - folder C.

 

Pasjonaci informatyki

            Uczniowie zgłębiać będą następujące obszary wiedzy: podstawy technik inf., użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych.

Uczestnicy przystąpią do egzaminów certyfikacyjnych ECDL, ECDL-A AM3, ECDL-A AM4.

  

Budżet projektu:

194 233,98 zł.

 

         Do realizacji zajęć zostanie zakupiony min. następujący sprzęt: aparaty cyfrowe, elementy wyposażenia studia fotograficznego, pamięci przenośne, płyty DVD, kamera, mikrofon do kamery, oprogramowanie do tworzenia filmów, drukarka laserowa, laptop multimedialny.

 

Uczniowie wyjadą na trzy wycieczki:

1.       Wycieczka do PN  Ujście Warty (jednodniowa).

2.       Wycieczka do Krakowa (trzydniowa).

3.       Wycieczka do Białowieży (trzydniowa).

            Efektem pracy grup będzie  stworzenie filmu o tematyce ekologicznej oraz wydanie trzech folderów:

Folder A - dokumentacja pracy grup z działania 7.

Folder B - życie i twórczość patrona szkoły.

Folder C - dokumentacja techniczna i fotograficzna szlaku.

             Projekt zakończy się wernisażem i wystawą prac uczniowskich w BWA.