Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych .

 

 

„Pilotażowy program rozwojowy dla uczniów gorzowskich gimnazjów i liceów z wykorzystaniem e-learningu”

 

 

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom stawianym uczniom na różnych szczeblach edukacji, a także zmieniającej się rzeczywistości, w której przyszło im funkcjonować Miasto Gorzów Wlkp. realizować będzie, w roku szkolnym 2009/2010 pilotażowy projekt dotyczący dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem platformy edukacyjnej dla uczniów gorzowskich gimnazjów i liceów, w celu rozwoju kluczowych kompetencji w zakresie nauki języków obcych i przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach projektu realizowane będą zajęcia pozalekcyjne, prowadzone z wykorzystaniem edukacyjnej platformy informatycznej w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia) i języków obcych (j. angielski i j. niemiecki). Łącznie z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w formie e‑learningu (prowadzonych przez 42 przeszkolonych nauczycieli) będzie mogło skorzystać 576 gorzowskich uczniów (288 gimnazjalistów i 288 uczniów liceów ogólnokształcących i profilowanych). Projekt zakłada utworzenie łącznie 48 grup (24 grupy GIM oraz 24 grupy LO i LP) zajęć pozalekcyjnych po 12 uczniów (po 10 grup z j. angielskiego, po 2 grupy z j. niemieckiego, po 8 grup z matematyki i po 1 grupie z fizyki, chemii, biologii, geografii).

W ramach projektu przewidziana jest także specjalna nagroda: dla 12 najlepszych gimnazjalistów będzie to 7-dniowy obóz naukowy w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, natomiast dla 12 najlepszych uczniów liceów ogólnokształcących i profilowanych - obóz językowy w zakresie j. angielskiego.

Rekrutacja uczestników projektu rozpocznie się od 01.09.2009 r. Formularze zgłoszeniowe i szczegóły projektu będą dostępne na gorzowskim portalu edukacyjnym www.edu.gorzow.pl oraz w gorzowskich szkołach.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia umiejętności nauczycieli i uczniów w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych oraz doskonalenia kompetencji kluczowych gorzowskich uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych.