Uczyć bez rutyny

             Od początku powstania szkoły szukamy skutecznych metod nauczania. Chcemy, aby proces dydaktyczny był atrakcyjny a jednocześnie efektywny. Korzystamy z naszych doświadczeń i sprawdzonych form pracy z uczniami. Staramy się też być otwarci na nowe koncepcje nauczania (np. stosujemy metody aktywizujące, projekty badawcze). Sami też opracowujemy i wdrażamy nowe pomysły dydaktyczne.

             Już w marcu 1990 roku Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o nowej formie nauczania, o powstaniu klasy z programem autorskim. Program nauczania realizowany był w blokach: humanistycznym, matematyczno-fizycznym, przyrodniczym i psychofizycznym. Pomysłodawcą był pan z-ca dyrektora Kazimierz Marcinkiewicz, a koordynatorem działań pani dyrektor Wiesława Cwojdzińska. Program, według którego pracowali nauczyciele, był wypadkową istniejącego wówczas, zatwierdzonego  przez ministerstwo programu Pierwszego Społecznego LO na Bednarskiej w Warszawie oraz własnych koncepcji nauczycieli. Wychowawcą pierwszej klasy „autorskiej” był pan Eugeniusz Wieczorek, uczący historii, drugiej Urszula Jagiełło (nauczycielka języka polskiego). Kolejne klasy nie powstawały, gdyż program okazał się trudny do zrealizowania w warunkach szkoły publicznej. Istotą tej nowatorskiej (ówcześnie)  koncepcji pedagogicznej była zmiana ram programowych na bardziej elastyczne (zależne od pomysłu nauczyciela), korzystanie z innych niż tradycyjne form pracy (zajęcia z praktycznej psychologii, częste wyjazdy połączone z zajęciami dydaktycznymi itd.). Program nie przewidywał też tradycyjnych form oceniania, w miejsce oceny cyfrowej wprowadzono opisową. Okazało się jednak, że uczniowie nie potrafili się w takim systemie odnaleźć, dlatego po drugim roku nauki (na wyraźne życzenie uczniów) przywrócono ocenę cyfrową. Doświadczenie było jednak przydatne, gdyż umożliwiło kontakt z innymi tego typu placówkami (p. K. Marcinkiewicz, p. E. Wieczorek, p. U. Szambelan i p. U. Jagiełło odwiedzili LO na Bednarskiej, aby poznać funkcjonowanie szkoły, pracującej według tego typu programu), wreszcie stanowiło pomost do zreformowania systemu oceniania, np. wprowadzenie oceny punktowej.

             Innym nowatorskim pomysłem był projekt innowacji pedagogicznej, który zakładał       możliwość realizacji w szerszym zakresie przedmiotów maturalnych. Opracował go zespół nauczycieli pod kierunkiem zastępcy dyrektora Danuty Kondej. Wprowadzono go do realizacji w roku szkolnym 1993/1994. Od tej pory każdy uczeń sam wybierał przedmiot zgodnie z własnymi zainteresowaniami i realizował go w poszerzonym zakresie na zajęciach międzyoddziałowych. Dało to szansę skuteczniejszej realizacji programu, a przede wszystkim możliwość utrwalania umiejętności i rozwijania zdolności. W roku szkolnym 1995/1996 utworzone zostały klasy o profilu humanistycznym, biologiczno-chemicznym, matematyczno-fizycznym i sportowym.

             Dwa lata później, po uzyskaniu pozytywnych opinii, wprowadzono w życie następną innowację – możliwość wyboru przedmiotów maturalnych dopiero od trzeciej klasy. Uczeń mógł dokonywać wyboru.  świadomie, dojrzale, zgodnie z możliwościami intelektualnymi i potrzebami dalszego kształcenia.

             Szukając skutecznych sposobów uczenia i weryfikowania wiedzy, zdecydowaliśmy się na punktowy system oceniania opracowany przez nauczycielki języka polskiego –  p. R. Janicką-Szyszko i p. M. Steblecką. Pilotażowo został ten system wprowadzony na języku polskim w dwóch klasach w roku szkolnym 2001/2002. Z roku na rok sukcesywnie system punktowy był wprowadzany przez kolejnych nauczycieli przedmiotu. Ostatecznie w roku szkolnym 2008/2009 po modyfikacji decyzją Rady Pedagogicznej stał się jedyną obowiązującą formą oceniania w III LO. Wyższość systemu punktowego nad tradycyjną oceną polega na tym, że jest on sprawiedliwy, precyzyjny, promujący, oprócz wiedzy, systematyczną pracę i rzetelność. W systemie punktowym ocena jest obiektywna. Doświadczenie pokazało, że taki system oceniania pełni funkcję motywującą i wzmacnia ucznia pozytywnie.

             Od roku szkolnego 2002/2003 zgodnie z założeniami reformy uczniowie realizują program nauczania w zakresie podstawowym oraz zgodnie z własnymi zainteresowaniami  w zakresie rozszerzonym. Do przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym należą: matematyka, informatyka, język polski, historia, biologia, chemia, geografia i j. obce.

             Do 2007/2008 uczniowie mieli możliwość realizowania dwóch przedmiotów w zakresie rozszerzonym. W roku szkolnym 2008/2009 utworzono klasę, w której uczniowie rozszerzają trzy przedmioty, a w roku szkolnym 2009/2010 trzy klasy pierwsze realizują po trzy przedmioty. Uatrakcyjniono również ofertę językową. Oprócz języka angielskiego, języka niemieckiego i języka rosyjskiego wprowadzono język włoski.

             Klasy pierwsze i drugie od roku szkolnego 2008/2009 zostały objęte programem „Oswoić maturę” opracowanym przez zespół nauczycieli pod kierunkiem p. Blanki Herudzińskiej. Głównym zadaniem tego programu jest przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego, a także przybliżenie uczniom sposobu formułowania arkuszy maturalnych i zasad oceniania.

W roku szkolnym 2009/2010 zaczęła funkcjonować klasa realizująca założenia innowacji pedagogicznej pod nazwą „Bliżej teatru”, której autorkami są z-ca dyrektora Renata Janicka-Szyszko i p. Urszula Juryszczak. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów odbywa się poprzez rozszerzenie odpowiednich treści na języku polskim, wychowaniu fizycznym, wiedzy o kulturze i godzinie wychowawczej oraz przez dodatkowe zajęcia edukacyjne – zajęcia teatralne. Zajęcia teatralne prowadzone są przez aktorów Teatru im. Juliusza Osterwy.