Szkoła przyjazna

Szkoła przyjazna wspiera uczniów i jednocześnie wymaga, kreuje klimat współpracy, porozumienia i wzajemnego szacunku. Taka szkoła sprzyja rozwojowi kompetencji osobistych i zainteresowań ucznia. Taką szkołą jesteśmy, gdyż prowadzimy różnorodne działania:

I.  Wspieranie procesu adaptacji ucznia w szkole:

Od wielu lat uczniowie klas pierwszych uczestniczą w zajęciach integracyjnych, których zadaniem jest pomoc w przystosowaniu się do nowych warunków szkolnych oraz bliższe poznanie się uczniów w zespole klasowym.

Bliskie spotkania III-go stopnia. Daj się poznać - Daj się polubić.

Od 2008 roku, w ostatnim dniu sierpnia, przyszli uczniowie spotykają się na dniu adaptacyjnym. Spędzają w szkole kilka godzin, w trakcie których bawią się oraz pracują z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym oraz Parlamentem Uczniowskim.

II. Szkoła z klasą:

W roku szkolnym 2003/2004 przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Gazetę Wyborczą „Szkoła z klasą”. Uczniowie pod opieką nauczycieli realizowali wiele zadań, między innymi próbowali badać świat i jego złożone procesy, uczyli się pracy dla innych oraz samodzielności i zaradności. W październiku 2004r. otrzymaliśmy zaszczytny tytuł „Szkoła z klasą”.

III. Parlament Uczniowski:

Od roku szkolnego 2009/2010 zmienił nazwę na Radę Uczniowską. Inicjatywy uczniów realizowane są w wielu obszarach życia szkoły. Swoje talenty młodzi ludzie mogą prezentować w czasie Pasjonady, imprezy odbywającej się cyklicznie od dwóch lat. Szaferki natomiast to nagrody, przyznawane uczniom i nauczycielom za osiągnięcia w wybranych dziedzinach. Rzecznik Praw Ucznia mediuje między nauczycielami i uczniami, stara się rozstrzygać sporne sprawy.

 

Otrzęsiny 2008.

 

Mikołajki 2007.

 


IV. Szkoła wychowuje ludzi wrażliwych na potrzeby innych:

Uczniowie działają w kołach wolontariatu. Włączyli się w społeczną akcję Pola nadziei, która wspiera hospicja. Zajmują się także  adopcjami na odległość, zbiórkami żywności dla rodzin potrzebujących. Współpracują z Zespołem Kształcenia Specjalnego przy ul. Walczaka, od 8 lat wolontariusze pomagają organizować Bal Karnawałowy oraz Dzień Sportu. W roku szkolnym 2008/2009 został wśród uczniów zrealizowany program profilaktyki społecznej Stop przemocy w rodzinie, którego celem było uświadomienie istnienia przejawów agresji i przemocy, z którymi spotykamy się we własnych rodzinach, w najbliższym sąsiedztwie.

 

 

Uczniowie III LO w jednym z gorzowskich przedszkoli w ramach akcji

 „Cała Polska czyta dzieciom”.


V. Realizacja projektów unijnych:

Projekt: „Poznaję siebie - Rozwijam się - Działam”

W wyniku konkursu organizowanego  przez Collegium Polonicum w Słubicach III LO uzyskało fundusze  unijne na realizację projektu skierowanego do uczniów klas II. Projekt prowadzono od  maja 2007 r. do lutego 2008r. Był on finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach projektu Nowoczesna Edukacja. Celem tego przedsięwzięcia było zmotywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań, a także kształtowanie poczucia tożsamości lokalnej. W czasie trwania projektu sfinansowane  zostały różnorodne działania, np. wyjścia do teatru („Trzy razy Piaf”, spektakle w ramach pierwszego Międzynarodowego Gorzowskiego Festiwalu Teatrów Ogródkowych, „Babcia” , „Pokojówki”), wyjścia do kina („Sztuczki”, „Opowieści z miasta G.”, „Wieczór”), wyjścia do muzeum (Muzeum ul. Warszawska - „Art Deco, czyli sztuka lat 20. XX wieku”, Muzeum Warty – Spichlerz -  „Terakotowa armia z grobowca Pierwszego Cesarza Chin”, Muzeum w Bogdańcu). Odbyła się  wycieczka do Torunia, w jej trakcie uczniowie zwiedzili zamek, Ratusz Staromiejski oraz Muzeum Piernika. Kolejna wycieczka, na trasie Międzyrzecz – Paradyż – Łagów, umożliwiła uczniom poznanie historii regionu.  Przeprowadzono warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów oraz konkursy przedmiotowe. Działały liczne koła zainteresowań – historyczne, geograficzne, fotograficzne, plastyczne, miłośników kultury, komputerowe, edytorów, tłumaczy j. angielskiego, tłumaczy j. niemieckiego.

Realizacja projektu pozwoliła wzbogacić bazę dydaktyczną szkoły, zakupiono ekran wielkoformatowy, telewizor, DVD, słowniki, materiały dydaktyczne do nauki języków obcych. Zwieńczeniem kilkumiesięcznych działań stała się wystawa plastyczno-fotograficzna. Uroczyste otwarcie wystawy nastąpiło w piątek, 15 lutego o godz.17:00 w Muzeum Lubuskim – Spichlerz w Gorzowie  Wlkp. W czasie wernisażu zaprezentowano  również przygotowany w ramach projektu Młodzieżowy Przewodnik po Gorzowie i prezentację multimedialną o Gorzowie.

 

 

Prace plastyczno-fotograficzne uczniów III LO zaprezentowane na wystawie w ramach projektu „Poznaję siebie - Rozwijam się - Działam”.


 

Wernisaż  prac uczniów – projekt:  „Poznaję siebie - Rozwijam się - Działam”.

(Muzeum Lubuske – Spichlerz w Gorzowie  Wlkp.; 2008)
Projekt: „Poznaję – Obserwuję – Rozumiem – mój niezwyczajny zwyczajny świat”

      

Projekt w ramach działania: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  w jakości usług edukacyjnych” będzie realizowany od listopada 2009 r. do kwietnia 2011 r. Cele projektu i zaproponowane działania zostały wysoko ocenione przez Urząd Marszałkowski, dzięki czemu szkoła pozyskała pieniądze z Unii Europejskiej na realizację różnorodnych zadań. Uczniowie zostaną objęci opieką psychologiczno – pedagogiczną. Poznają specyfikę pracy w zawodach fotografika, operatora filmowego, grafika komputerowego, dziennikarza, organizatora turystyki aktywnej. Przeprowadzone będą zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, języka niemieckiego, języka angielskiego. Grupa pasjonatów informatyki będzie miała możliwość potwierdzenia swoich umiejętności przystępując do egzaminu ceryfikacyjnego i zdobywając międzynarodowy certyfikat ECDL Core lub ECDL Advanced.

 

VI. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

Ideą szkoły przy ulicy Warszawskiej od zawsze była współpraca z różnymi instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w Gorzowie Wlkp. i okolicy. Regularnie bywamy w Miejskim Ośrodku Sztuki. Klasy pierwsze i drugie uczestniczą co roku w edycji projektu Trudne tematy. Połączenie projekcji filmu z warsztatem psychologiczno – edukacyjnym stanowi ciekawą i wartościową formę zajęć. Doświadczeni psychologowie rozmawiają z młodzieżą o problemach ukazanych w danym filmie. Pokazy filmowe dają młodym ludziom możliwość obcowania z filmem niekomercyjnym. Udowadniają także, że film jest nie tylko formą spędzania wolnego czasu, ale stanowi punkt wyjścia do dyskusji na różne tematy. Humaniści uczestniczą w zajęciach Młodzieżowej Akademii Filmu. Spotkania prowadzi Iwona Bartnicka – filmoznawca i teoretyk mediów. Cykl łączy projekcje filmowe ze spotkaniami o charakterze konwersatoryjnym, które wzbogacone są o prezentacje multimedialne oraz zestawy fragmentów filmowych. Zajęcia Akademii mają na celu aktywizowanie oraz inspirowanie uczniów do dalszego samodzielnego poszerzania wiedzy.


Od wielu lat współpracujemy z Teatrem im. Juliusza Osterwy. W 2006 r. uczniowie w ramach programu edukacji teatralnej Za kulisami mieli okazję zapoznać się z pracą teatru. W roku szkolnym 2009/2010 zaczęła funkcjonować w naszej szkole klasa realizująca założenia innowacji pedagogicznej pod nazwą Bliżej teatru („klasa teatralna”). Oferta ta skierowana jest do wszystkich tych, którzy interesują się teatrem, lubią występować na scenie, mają uzdolnienia artystyczne. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów odbywa się poprzez rozszerzenie odpowiednich treści na języku polskim, wychowaniu fizycznym, wiedzy o kulturze i godzinie wychowawczej oraz przez dodatkowe zajęcia edukacyjne – zajęcia teatralne, które zostały włączone do planu lekcji. W ich trakcie uczniowie uczą się gry aktorskiej, operowania głosem, tańca, śpiewu. Poznają także tajniki teatralnej scenografii, tworzenia kostiumów oraz historię teatru XX wieku. Innowacja zakłada ścisłą współpracę z Teatrem im. J. Osterwy, a jej główne elementy to: udział specjalistów pracujących w teatrze przy realizacji innowacji, umożliwienie obserwowania działalności teatru, spotkania z ludźmi teatru itp.

 

 

Zbiórka pieniędzy w ramach akcji „Góra grosza” (2005).