W trosce o wychowanie patriotyczne i obywatelskie

 

Powstanie naszej szkoły miało miejsce w momencie wielkich przemian w Polsce. Nowe, suwerenne i demokratyczne państwo wymagało dużych zmian w sferze świadomości społecznej i ukształtowania nowych form aktywności obywatelskiej. III LO od pierwszych dni swojego istnienia czynnie się włączyło w proces przemian,  proces kształcenia społeczeństwa obywatelskiego.

Zmiany dokonujące się w wyniku przełomu w 1989 r. wymagały od systemu oświatowego uwzględnienia praw ucznia do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących życia społecznego w klasie i w szkole. Uczniowie mieli odtąd współdecydować o takim, a nie innym systemie kształcenia i wychowania. I to współdecydować na zasadach całkowicie demokratycznych, tzn. mieli wraz z całym społeczeństwem uczyć się trudnej sztuki demokracji. W tych czasach demokracja kojarzyła się wyłącznie ze swobodą i wolnością, mniej zaś z odpowiedzialnością. Powszechnie nie zdawano sobie sprawy z tego, że demokracja to nie tylko prawa, ale i obowiązki. Nic więc dziwnego, że jak wszędzie tak i w naszej szkole, samorządności uczyliśmy się i uczymy nadal, pokonując ogromne trudności. Pierwszym krokiem było powołanie  w roku szkolnym 1992/93 Parlamentu Uczniowskiego, który przyjął statut określający podstawowe formy  i zakres jego działalności.

Obecnie zakres działań PU jest bardzo szeroki. Ma on współudział w podejmowaniu podstawowych decyzji dotyczących życia szkoły, a także współtworzy system kształcenia w szkole, w tym program wychowawczy. Do największych imprez, które stały się już tradycją szkoły, a realizowane są pod patronatem PU należały: Szkolny Tydzień Kultury, obecnie realizowany jako Pasjonada oraz nie organizowany już dzisiaj Dzień Samorządności.


Nasi uczniowie aktywnie działający w strukturach Samorządu i Parlamentu Uczniowskiego, uczestniczyli w pracach Młodzieżowej Rady  Miasta Gorzowa czy Młodzieżowego Sejmiku Samorządowego Województwa Lubuskiego.

Doświadczenia i umiejętności pozwoliły wielu naszym absolwentom zostać uczestnikami życia społecznego i politycznego w Gorzowie Wlkp. i regionie.

Działania Parlamentu Szkolnego  doprowadziły do tego, że obecnie bardzo wielu naszych uczniów aktywnie uczestniczy w wszystkich akcjach i działaniach społecznych, organizowanych pod patronatem różnych instytucji na terenie naszego miasta. Młodzi ludzie biorą udział w różnych formach wolontariatu, zbiórkach pieniędzy, pracy w schronisku dla zwierząt czy akcjach prozdrowotnych.

Przez wszystkie lata istnienia naszej szkoły podstawowym priorytetem działalności wychowawczej, było przygotowanie młodego człowieka do świadomego udziału w życiu politycznym kraju. Aby przybliżyć i oswoić trudne mechanizmy demokracji, w okresie wyborów parlamentarnych, organizowaliśmy szkolne mini wybory poprzedzone kampanią wyborczą. Zapraszaliśmy lokalnych polityków, którzy prezentowali programy swoich ugrupowań partyjnych.

Temu samemu celowi służyły również wizyty w murach naszej szkoły posłów z naszego miasta. Gościliśmy K. Marcinkiewicza,  J. Wierchowicza, T. Jędrzejczaka, J. DerechKrzyckiego, którzy w trakcie spotkań z młodzieżą odsłaniali kulisy prac parlamentarnych, mówili o specyfice polskiego życia politycznego i głównych zadaniach rządu i parlamentu.

Zawsze jednym z podstawowych elementów działalności wychowawczej naszej szkoły, było kształcenie uczuć patriotycznych jako integralnego składnika postawy obywatelskiej. Służą temu coroczne obchody różnych rocznic historycznych, jak Święto Odzyskania Niepodległości, Święto Konstytucji 3-go Maja. W ostatnich latach położyliśmy nacisk na obchody ważnych rocznic naszej historii najnowszej, takich jak: obchody rocznic powstania „Solidarności”, wprowadzenia Stanu Wojennego czy przełomu 1989 r. Równocześnie obchodom tym staraliśmy się nadać nowatorską formę bardziej trafiającą do świadomości młodzieży. W 2006 r. rocznica Odzyskania Niepodległości oprócz uroczystej akademii szkolnej, klasy humanistyczne zorganizowały panel dyskusyjny dla młodzieży na temat patriotyzmu doby współczesnej. W roku 2008 w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, nasi uczniowie wysłuchali wykładu pracownika gorzowskiego oddziału IPN. p. D. Dutkiewicza na temat totalitaryzmu w XX w. Wykład połączony z bogatą prezentacją multimedialną, był wspaniałą lekcją historii. W czerwcu 2009 r. w 20-tą rocznicę przełomowych wyborów parlamentarnych przy współudziale gorzowskiej PO i posła Witolda Phala zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami opozycji solidarnościowej z lat 80-tych. W  auli naszej szkoły z młodzieżą spotkali się ks. W. Andrzejewski,  senator S. Hejmanowska, poseł M. Rusakiewicz i  R. Zapadka. Każdy z naszych gości wygłosił krótki referat i tak ks. W. Andrzejewski omówił rolę kościoła katolickiego we wspomaganiu opozycji w latach 80., S. Hejmanowska mówiła o wyborach w czerwcu 1980 roku i dokonała oceny działalności sejmu lat 1989-1981. M. Rusakiewicz mówił o działalności opozycji młodzieżowej w Gorzowie w latach 80., a R. Zapadka przedstawił rolę prasy podziemnej w Gorzowie w latach 80.. Następnie młodzież zadawała pytania, na które nasi goście udzielali odpowiedzi. Największe wrażenie wywarły słowa ks. Andrzejewskiego pełne życiowej mądrości, ale także ciepła i miłości do drugiego człowieka. Opowieści o tamtych trudnych latach były żywą legendą lekcji historii i na długo zapadły w pamięć naszych uczniów.

Aktywne kształtowanie otaczającej rzeczywistości, różnorodności form oddziaływania pozwala nam przygotować naszych uczniów do dorosłego życia, w którym mogą zaistnieć jako jednostki świadome i aktywne obywatelsko.